Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Η γενοκτονία Ελλήνων στην Σκυθόπολη"

Νότα Κυμοθόη "Η γενοκτονία Ελλήνων στην Σκυθόπολη"

 Η αρχαία ελληνική πόλη Σκυθόπολις των αρχαίων Σκυθών ήταν μια από τις 17 πόλεις των αρχαίων Ελλήνων στην περιοχή του σημερινού Ισραήλ. 17ΠΟΛΙΣ ήταν κι όχι 10ΠΟΛΙΣ όπως την αναφέρει η βίβλος. Επειδή η αλήθεια είναι ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ αλλά κάποιοι δεν μπορούν να την δεχτούν, αν θέλετε διαβάστε ιστορικά ντοκουμέντα γι΄ αυτήν όλη την υπόθεση, που αφορά το ελληνικό έθνος. Στις εικόνες της ανάρτησης (από indernet) διακρίνονται στην μεν 1η τα ονόματα των αρχαίων ελληνικών πόλεων, στη δε 2η στο σημερινό χάρτη με κόκκινη υπογράμμιση η θέση της αρχαίας Σκυθόπολης με το όνομα σήμερα Μπετσιάν.

ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η μεγαλύτερη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ έγινε στην ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Νέας Ρώμης Ανατολής χριστιανούς. Σφαγιάστηκαν 19.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ έως το 341 μ. Χ.
Η διαταγή ήταν από την ημέρα που ανέβηκε στο θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος και τοποθέτησε Εβραϊκής καταγωγής Πατριάρχη για 1η φορά στην αρχαία πόλη Βυζάντιο που μετονόμασε Κωνσταντινούπολη. Με διάταγμά του όλοι έπρεπε να προσκυνήσουν τον ίδιο ως Μέγα Κωνσταντίνο Αυτοκράτορα Νέας Ρώμης Ανατολής Θεό και όταν τον κάλεσε στη Ρώμη ο πατέρας του Κωνστάντιος Χλωρός ν΄ απολογηθεί για το θέμα αυτό, εξέδωσε νέο διάταγμα κι έθεσε υπεύθυνο αντ΄ αυτού τον Πατριάρχη και επέβαλλε σε όλους τους υπηκόους του να τον προσκυνήσουν. Όσοι δεν το έκαναν, τους οδηγούσαν αλυσοδεμένους σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ανάμεσα στην περιοχή Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (δεν υπήρχε τότε η διώρυγα) και Αντιόχεια.

Η λέξη Έλλην κι Ελληνίς απαγορεύτηκε με διάταγμά του και τη θεωρούσαν βρισιά, το λιβάνισμα και την αρχαιοελληνική ενδυμασία την απαγόρεψε καθώς ξεκίνησε η μεγάλη δημόσια καταστροφή των αρχαίων ελληνικών ιερών Ναών, μέσα στην δική του επικράτεια.
Στην αρχαία ελληνική πόλη Σκυθόπολη του δυτικού Ισραήλ λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης και καταστροφής συνειδήσεων, που ήταν χειρότερο από αυτό, που περιγράφουν πολλούς αιώνες στο Άουσβιτς επί Χίτλερ.
Για δύο συνεχείς δεκαετίες αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εξουσίας του Κωνστάντιου Β΄, δευτερότοκου γιου του Μ. Κωνσταντίνου, η Σκυθόπολις υπήρξε τόπος συγκέντρωσης και βασανισμού αλλά και θανάτωσης των Ελλήνων κι Ελληνίδων που κατοικούσαν στην Ανατολή. Όλων όσων αρνήθηκαν να ασπασθούν το "δόγμα" δηλαδή τον ρωμαϊκό νόμο του Μ. Κωνσταντίνου που όριζε επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό.
Αυτή η γενοκτονία του ελληνικού έθνους και η ολοσχερής καταστροφή του στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία την οποία με καμάρι ονομάζουν "Βυζαντινή" αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη Γη έως και των ημερών μας. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που συστηματικά το κρύβουν κι εξακολουθούν να μη μιλάνε γι΄ αυτό ως και επιστήμονες "βυζαντινολόγοι", το διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος, στο 19ο βιβλίο του έργου του με τον τίτλο «Rerum Gestarum Libri XXXI».
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης το περιγράφει μέσα στο βιβλίο του "Πάπισσα Ιωάννα" και είναι θλιβερά αυτά που διαβάζουμε, γιατί γράφει: "Και ου μόνον κατά των λίθων επέδειξαν τον χριστιανικόν ζήλον των οι ακάματοι εκείνοι ειδωλοθραύσται, αλλά και κατά των δυστυχών εκείνων, όσους υπωπτεύοντο εμμένοντας εις των πατέρων των την θρησκείαν. Ο σφάζων πρόβατον προς οικογενειακήν ευωχίαν, ο προσφέρων άνθη εις του πατρός του τον τάφον, ο συλλέγων χαμαίμηλα εις το φως της σελήνης, ο αρωματίζων την οικίαν του ή φέρων ανηρτημένον περί τον τράχηλον φυλακτήριον κατά του πυρετού κατεμηνύετο υπό κουκουλοφόρων κατασκόπων ως μάγος ή ειδωλολάτρης, κατεβαρύνετο δι αλύσεων και εστέλλετο εις Σκυθούπολιν, όπου είχε στηθεί το χριστιανικόν κρεουργείον. Εκεί συνεδρίαζον ευσεβείς δικασταί, αμιλλώμενοι τις πλείονας ειδωλολάτρας να οπτήσει επί εσχάρας, να βράση εντός ζέοντος ελαίου ή να κατακόψη μεληδόν. Μυριάδες μαρτυρολογίων διηγούνται τας αθλήσεις των χριστιανών ομολογητών, εκ των πληγών των οποίων έσταζε γάλα, και τους εδρόσιζον αι φλόγες, αλλ’ ουδείς έγραψεν ακόμη το αψευδές συναξάριον των μαρτύρων εκείνων, οίτινες αντί μυθώδους γάλακτος έχυσαν αίμα αληθές και αντί να δροσίσει κατέκαυσε το πυρ της χριστιανικής ανεπιεικίας, καυστικότερον όν, φαίνεται, του πυρός της πολυθεϊκής ωμότητος".
Και είναι θλιβερό, γιατί η τρομοκρατία και η ΒΙΑ ευλογήθηκε και έγινε εξαναγκασμός γι΄ αυτήν την τυφλή πίστη.
Σε άλλη δε, εκτενέστερη περικοπή ο Ροϊδης επισημαίνει τα εξής:
"Κατά τας αρχάς του Μεσαίωνος επί Ουάλεντος, Ουαλεντινιανού και Θεοδοσίου συνεστήθη εν Ανατολή αληθής «Ιερά Εξέτασις», ής αι θηριωδίαι, αι καταπιέσεις και αι σφαγαί δεν έχουσι τι να φθονήσωσιν εις τους Ιεροδικαστάς της Ισπανίας, οίτινες άτομα μόνον κατεδίωκον επί κακοδοξία, ενώ οι Ορθόδοξοι χριστιανοί «σωφρονισταί» της Ανατολής προυτίθεντο να εξαλείψωσιν αθρόους από του προσώπου της γης πάντας τους ελληνίζοντας ή φιλοσοφούντας. Τα περί τούτων χωρία των συγχρόνων ιστορικών εξαλείφουσι παν ίχνος αμφιβολίας, διεγείροντα αγανάκτησιν και φρίκην κατά των ελθόντων «βαλείν μάχαιραν και ουχί ειρήνην".
Παρά του χριστιανού χρονογράφου Σωζομένου, ον ουδείς βεβαίως θέλει κατηγορήσει ως συκοφαντούντα τους ομοθρήσκους του, μανθάνομεν ότι «των ελληνιστών μικρού πάντες κατ’ εκείνο διεφθάρησαν, και οι μεν πυρί, οι δε ξίφει απολέσθαι προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν οι ανά πάσαν την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες. Αλλά και εις μη φιλοσόφους, εσθήτι δε τη εκείνων χρωμένους εχώρει ο φόνος ως μηδέ τους τα άλλα επιτηδεύοντας κροκωτοίς τριβωνίοις αμφιένυσθαι, δι υπόνοιαν κινδύνου και δέος» (Ερμ. Σωζομένου, «Εκκλ. Ιστορ.», βιβλ. Στ’, κεφ. 35).
Κι εδώ είναι τόσο πικρή αυτή η όλη αλήθεια την οποία ο χριστιανός Σωζόμενος καταγράφει.
Η τρομοκρατία και η ΒΙΑ είχε φτάσει σε σημείο που οι άνθρωποι εκείνη την θλιβερή εποχή, φοβόντουσαν τι ρούχα θα φορέσουν για να μην τους περάσουν για φιλόσοφους. Κι όσο κι αν θέλουν οι ΨΕΥΤΕΣ να υποστηρίξουν πως αυτά δεν έγιναν, δυστυχώς οι καταγραφές είναι πολλές και έρχονται κι άλλες στο φως.
Αυτόν τον τρομερό διωγμό, αυτήν την απάνθρωπη γενοκτονία, την οποία έχουν ιερή υποχρέωση όλοι όσοι σήμερα είναι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη να τιμήσουν και να αναγνωρίσουν, λόγω των ημερών, ως γνώστης της ιστορικής αλήθειας την οποία ερευνώ πολλά χρόνια, κάνω αυτήν την ανάρτηση.
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ ήταν δυστυχώς επινόηση του Επισκόπου της Αλεξάνδρειας Γεώργιου. Αυτός ο νοσηρός νους, αυτός ο δολοφόνος κι εγκληματίας ήταν χειρότερος από τον Χίτλερ.
Μελετώντας τον Αμμιανό μαθαίνουμε πως: « Ο επίσκοπος Γεώργιος με τη συμμορία του προχωρούσε στους δρόμους των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας κομματιάζοντας ανθρώπους και καίγοντας τα πάντα» (Βιβλίον 17, κεφ 11). Είχε δε ανέλθει στον επισκοπικό θώκο εξοντώνοντας πολλούς ανθρώπους»(Βιβλίον 17, κεφ 11).
Οι Έλληνες ήσαν η πλειοψηφία των υπηκόων της αυτοκρατορίας (Νέα Ρώμη Ανατολής που ονομάζουν Βυζαντινή με καμάρι), κατείχαν μάλιστα όλες σχεδόν τις διοικητικές θέσεις των ρωμαϊκών επαρχιών.
Σκοπός του επισκόπου Γεώργιου ήταν η καθολική τους εξόντωση, γιατί ήταν αρνητές του χριστιανισμού, εμπόδιο στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του, που δεν ήσαν άλλα, απ την απόλυτη επικράτηση του δόγματος χριστιανισμός στην Ανατολή, σύμφωνα με τα αυτοκρατορικά διατάγματα της Κωνσταντινούπολης. Με πανουργία προσφέρθηκε να παίξει το ρόλο υπερασπιστή του αυτοκράτορος, ζητώντας απ΄ αυτόν τη συνδρομή του, για να καταπνίγει οποιαδήποτε συνωμοσία εναντίον του. Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε κι έστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της αυτοκρατορικής Αυλής Παύλο, έναν επαγγελματία εξολοθρευτή, περιβόητο για τη
σκληρότητά του, που είχε το παρατσούκλι «Τάρταρος».
Ο Παύλος "Τάρταρος" και ο επίσκοπος Γεώργιος της Αλεξάνδρειας σε συνεργασία, οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Σκυθόπολη, μια πόλη τότε της Παλαιστίνης, που όπως γράφει «Ήταν η πλέον απομονωμένη και κυρίως ευρίσκετο μεταξύ Αντιοχείας και Αλεξάνδρειας, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός
των κατηγορουμένων» (19,12).
Οι κατηγορίες «επί εσχάτη προδοσία» σταδιακά άρχισαν να απαγγέλλονται χωρίς προσχήματα εναντίον όλων των Ελλήνων.
Τους χαρακτήριζαν ως υπονομευτές του αυτοκράτορος, σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταστρώσει ο αυτοκράτωρ, με εκτελεστές τον αρχιγραμματέα Παύλο και τον επίσκοπο Γεώργιο.
Στην τρίτη φάση του σχεδίου, απροκάλυπτα πλέον οδηγούνταν στην πόλη Σκυθόπολη, όλοι, όσοι συλλαμβάνονταν επ’ αυτοφόρω να συνεχίζουν να διατηρούν κάποια στοιχεία της αρχαιοελληνικής παράδοσής τους. Διαβάζουμε στον Αμμιανό:
«Έφτανε να φορά κανείς στο λαιμό του ένα φυλακτό κατά του ελώδους πυρετού ή άλλης ασθένειας, ή να κάθεται κοντά σε τάφο αρχαιοελληνικό (ειδωλολατρικό), για να κατηγορηθεί ότι επικαλείται φαντάσματα και δαίμονες και να θανατωθεί»(19,12, παρ.14)
Τα Θύματα σε αυτό το σφαγείο στην Σκυθόπολη ήταν απ όλο τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο.
Ο τόπος αυτός των βασανιστηρίων και του θανάτου πολύ γρήγορα έφτασε να δέχεται «άπιστους» όχι μόνο απ' την Ανατολή αλλά από κάθε μέρος της επικράτειας. «Απ΄ όλο σχεδόν τον κόσμο ευγενείς ή απλοί πολίτες οδηγούνταν αλυσοδεμένοι στη Σκυθόπολη. Μερικοί απ΄ το βάρος των αλυσίδων και την ταλαιπωρία της φυλακής πέθαιναν πριν ακόμα δικαστούν»(19,12 παρ.7). Ελάχιστοι που γλύτωσαν την εκτέλεση, είτε διότι άλλαξαν γνώμη, είτε διότι με θάρρος και ψυχικό σθένος απέδειξαν την αθωότητά τους, οδηγήθηκαν στην εξορία και κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους. Τα κοινόβια των χριστιανών της εποχής αυτής ετρέφοντο αποκλειστικά από αυτές τις κατασχέσεις. Με αυτές τις «επιεικείς» τιμωρίες γλύτωσαν ύστερα από βασανιστήρια τον θάνατο ορισμένοι επιφανείς άνδρες, όπως ο Σιμπλίκιος, ο Παρνάσσιος, ο Ανδρόνικος και μερικοί ακόμη. Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος, ο αρχιγραμματέας του αυτοκράτωρα ο Παύλος, διέθετε τόση εξουσία και δύναμη, ώστε «με μια κίνηση του κεφαλιού του, με ένα νεύμα του και μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων όσον περπατούσαν στη γη»(19,12,παρ.13).
Τα ελάχιστα αυτά αποσπάσματα φανερώνουν την πρωτόγνωρη βαρβαρότητα και τον εξευτελισμό και την ΒΙΑ που έζησε ολόκληρος ο Ελληνικός και Ελληνιστικός κόσμος.
Είναι πρωτόγνωρη για την ανθρώπινη ιστορία αυτήν την εποχή και η μεγαλύτερη γενοκτονία όλων των εποχών απ΄ όσες μετέπειτα συνέβησαν. Παραμένει άγνωστο ιστορικά, πότε έκλεισε αυτό το στρατόπεδο -σφαγείο ανθρώπων της Σκυθόπολης.
Από μελέτες πολλές και σύγκριση γραφών μάλλον ο Ιουλιανός το σφράγισε περί το 361μ.Χ. γι΄ αυτό και τον ονόμασαν Παραβάτη. Ενώ αγιοποιούσαν τους δολοφόνους συνεχώς. Ο μέγας όλεθρος και ο αφανισμός των ζωτικών Πνευματικών στοιχείων του Ελληνισμού είχε συμβεί έως αυτήν την εποχή. Η καταστροφή και η εξαφάνιση ολόκληρου ελληνικού έθνους, για το οποίο ουδείς ακόμα επίσημα λόγος γίνεται.
Η Σκυθόπολη και όλα τα θλιβερά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν εκεί επί συνεχή έτη, αποτελούν έναν μεγάλο σταθμό, στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους, του Ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ένα μέγιστο ορόσημο στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός αλλά μήτε ο τρόπος της ΒΙΑΣ με τον οποίο ο χριστιανισμός εξαφάνισε τον Ελληνιστικό κόσμο.
Η γενοκτονία αυτή του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αποτελεί την αρχή για όλες τις αργότερα γενοκτονίες που ακολούθησαν στην Ανατολή εναντίον των Ελλήνων από άλλους. Κάποιοι αναφέρουν πως η πρώτη αυτή γενοκτονία του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στην αρχαία Σκυθόπολη υπήρξε η πραγματική αιτία για τα γεγονότα στο Μεσαίωνα, σε μια άλλη χρονική εποχή.
Ο Μεγάλος αριθμός Ελλήνων υψηλού πνευματικού, ηθικού και οικονομικού επιπέδου εξοντώθηκε, σε αυτήν τη μεγάλη γενοκτονία στη Σκυθόπολη. Η ΒΙΑ, η τρομοκρατία και όλος ο τρόμος μαζί και ο πανικός οδήγησαν ελάχιστους σε συμβιβασμό, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί όλη η αρχαία πολιτιστική τους ταυτότητα και το έθνος των Ελλήνων να εξαφανιστεί μέσα στο χριστιανισμό.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα διαβάστε :
Ammianus Marceihnus *History Books 14- 19 : (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus . Harvard University Press . John C. Polfe).
Θα δείτε όλους τους λόγους οπού με απάνθρωπο τρόπο, καταστράφηκε ο λαμπρότερος πολιτισμός της Γης και οι δημιουργοί αυτού, οι Έλληνες . Αποκαλύπτεται επίσης γιατί τα μετέπειτα αυτοκρατορικά διατάγματα των βυζαντινών που θεσμοθετούσαν την *επί Ελληνισμού θανατική καταδίκη* εφαρμόσθηκαν χωρίς καμία αντίδραση ή εξέγερση , όπως χωρίς καμία αντίσταση από τους Έλληνες επήλθε ο αφανισμός 80 και πλέον πόλεων της κυρίως Ελλάδας από τον χριστιανό Αλάριχο , μετά Βυζαντινής αυτοκρατορικής διαταγής σαράντα (40) χρόνια αργότερα . Αποκαλύπτεται επίσης πως αυτά τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σκυθόπολη φανερώνουν πως δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικότητα του Βυζαντίου , ούτε ποτέ Ελληνορωμαϊκό κράτος. Διότι εάν υπήρχε ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ δεν θα γίνονταν όλα αυτά τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Διότι ήταν οι εκχριστιανισμένοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου αυτοί που άρχισαν τους διωγμούς κατά των Ελλήνων.
Ούτε μπορεί να ταυτιστεί αυτό το μέγα έγκλημα, αυτή η γενοκτονία με τον Ελληνοχριστιανισμό , διότι Έσβησαν τα Φώτα του αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος . Κατέστρεψαν την Ελληνική Παιδεία . Κατεδάφισαν τα αρχαία Ελληνικά αριστουργήματα χωρίς να αφήσουν ούτε μία πόλη όρθια . Έκαψαν τις βιβλιοθήκες κι εκατοντάδες χιλιάδες τόνους Ελληνικά επιτεύγματα σε όλους τους κλάδους των επιστημών , και κατά 99,99% κατέστρεψαν την αρχαία Ελληνική Γραμματεία . Η γενοκτονία αυτή στην αρχαία Σκυθόπολη σχεδόν αφάνισε την Ελληνική φυλή από τον πλανήτη Γη. Το περιβόητο Βυζάντιο παρέδωσε την σβίνουσα Ελλάδα στους Τούρκους και για 400 ολόκληρα χρόνια κατάντησαν τους Έλληνες πολιτισμικά στείρους . Αν κάποιοι βρουν χρόνο και μελετήσουν τα θρησκεύματα θα βγάλουν περισσότερα συμπεράσματα για όλη την πικρή αυτήν αλήθεια και για το χριστιανικό δόγμα και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για όσους είναι μέσα στην άγνοια.
Σε αυτήν λοιπόν τη χώρα μου Ελλάδα η οποία ανήκει στην Ε.Ε. κι έχει συνάψει καλές συμφωνίες με τους λαούς της Γης, έχω μια μεγάλη απορία. Κι αυτή είναι γραμμένη μέσα σε βιβλία, τα οποία θεωρούν ιερά ακόμα. Διαβάζω δηλαδή στον Προφήτη Ζαχαρία και δεν μπορώ να το πιστέψω πως αυτό ευλογείται επίσημα από τη χώρα μου Ελλάδα κι από την Ε.Ε. : *εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων* . (*Ζαχαρίας* Θ΄13 – 15) .
Εδώ λοιπόν δεν είναι είναι κρυφά ντοκουμέντα από τη γενοκτονία στην αρχαία Σκυθόπολis αλλά γραφές που τις ευλογεί η επίσημη ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδας και της Ε.Ε. και όσοι ακόμα μιλούν για την «Ελληνικότητα» και για «ελληνοχριστιανικό πολιτισμό».
Όλα τα συμπεράσματα δικά σας και δεκτά τα σχόλιά σας.
Νότα Κυμοθόη

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Οδός Πανεπιστημίου"

Photography and writer Kymothoe Nota©Νότα Κυμοθόη

 Νότα Κυμοθόη "Οδός Πανεπιστημίου"

Νοέμβριος στην Αθήνα κι ο ήλιος λάμπει στην ελληνική πρωτεύουσα, φωτίζοντάς την ως την πιο σκοτεινή γωνίτσα της. Αυτήν την εποχή του 2020, οπού ο covid-19 απειλεί τη ζωή των ανθρώπων, η πρωτεύουσα δεν είναι στην καλύτερή της όψη. Δρόμοι λεροί, έρημοι οι περισσότεροι κι επιχειρήσεις τσακισμένες από την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, Τα εσωψυχωτικά γκράφιτι σημαδεύουν τους τοίχους με το πρόβλημα του καταστροφέα. Ξεφτισμένοι τοίχοι και λιγοστοί περαστικοί. Πρόσωπα σκυθρωπά, μελανά και ξερακιανά που μοιάζουν βγαλμένα μέσα από υπόγεια καμίνια. Η οδός Ακαδημίας στη θέση της καταγράφει σιωπές και μαρτυρίες εποχών. Η οδός Σταδίου σε θλιβερή όψη. Η οδός Πανεπιστημίου έχει τη δική της ιστορία. Αλλαγμένη η όψη της τώρα με ζαρντινιέρες, οπού ο Δήμαρχος αποφάσισε να δώσει τη δική του αισθητική, δημιουργώντας κήπους του δρόμου. Οι φοινικιές υψώνουν το ανάστημά τους αδιάφορες, για τους ψιθύρους των διαφωνούντων με την ύπαρξή τους. Τα λευκά παγκάκια έχουν χάσει την γυαλάδα τους. Βαδίζω ανάμεσά τους σκεφτική για την πόλη οπού έχασε όλη εκείνη την ζωντάνια οπού είχε. Η πανδημία φίμωσε με μάσκες τους ανθρώπους και μια ανομολόγητη μοναξιά στάζει σιωπή παντού. Αλλά ευγνωμονώ τον κ. Μπακογιάννη Δήμαρχο της πόλης των Αθηνών, γιατί με την πρωτοβουλία του αυτή δίνει αισιοδοξία και χαρά.  Έρχονται και οι παπαγάλοι και τα πουλιά βρίσκοντας κι αυτά ένα κλαδάκι να ξεκουράσουν τα κουρασμένα τους φτεράκια. 

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΠΕΙ"

Photography and writer Kymothoe Nota©Νότα Κυμοθόη
 

Νότα Κυμοθόη" Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΠΕΙ"

Κυοφορώ μέσα μου αγάπη για την Ελλάδα οπού, είναι απλωμένη σε όλη την οικουμένη. Κι είναι ο ιερός της βράχος κι ο Παρθενών, οπού την φέρνει στη μνήμη των ξενιτεμένων παιδιών της. Ελλάδα, μάνα ιδεατή αθάνατη! Ελλάδα των αιώνιων αξιών για όλη την οικουμένη! Ελλάδα μου, οπού αφιλοκερδώς όλες σου οι ιερές ιδέες προσφέρουν οντολογική υπόσταση στον κάθε άνθρωπο. Εσύ, μάνα Γη, των ιερών κι αρχέγονων πατέρων και μητέρων, οπού ορίζεις τη γνώση για να μάθει ο καθένας ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ και ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ εδώ όπου είναι!..


Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Αμερικανοί Γερουσιαστές για επιστροφή Γλυπτών Παρθενώνα"

        Ο βρετανικός τύπος δημοσιεύει και σχολιάζει, πως δεκαοκτώ (18) Γερουσιαστές της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, ασχολούνται με ενδιαφέρον για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Έστειλαν μια επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό κύριο Μπόρις Τζόνσον, όπου γυρεύουν να επαναπατριστούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα το 2021 στην Ελλάδα.
             Ας ευχαριστήσουμε τους σπουδαίους αυτούς "φιλέλληνες" του αμερικανικού Κογκρέσου, για την πρωτοβουλία τους αυτή, που φανερώνει την αγάπη τους, για τον αρχαίο ελληνικό Πολιτισμό της χώρας μας. Η δράση τους αυτή, φανερώνει σε όλους μας την έκδηλη σημασία που έδωσαν στις αξίες του αρχαίου ελληνικού Πολιτισμού, ο οποίος έδωσε πολλά στην δημιουργία και ανάπτυξη Πολιτισμού στον δυτικό κόσμο. Ο σεβασμός και η αγάπη τους, για την κλασική αρχαιότητα, επιβεβαιώνει τον μεγάλο τους θαυμασμό για τη δημιουργία αυτών των Γλυπτών και τον δίκαιο αγώνα όλων μας να επιστρέψουν πίσω στη χώρα, όπου δημιουργήθηκαν.
         Ας ευχαριστήσουμε "προκαταβολικά" την καλή συνεργασία στις διαπραγματεύσεις των χωρών Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, ώστε να συμβεί το ευχάριστο αυτό γεγονός το 2021. Γιατί η θεϊκή ενέργεια της αρχαίας Θεάς Αθηνάς δεν έχει χαθεί. Κι επειδή όλα στην εποχή μας αλλάζουν, ευελπιστούμε πως αυτό θα συμβεί!!!Κυριακή 16 Αυγούστου 2020

Νότα Κυμοθόη "Ο Έλληνας Συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης"

Νότα Κυμοθόη* "Ο Έλληνας Συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης" 
Έχει καθιερωθεί το 2020 ως λογοτεχνικό έτος αφιερωμένο στον σπουδαίο πεζογράφο Α. Σαμαράκη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 16 Αυγούστου το 1919 στην Αθήνα κι είναι ένας σπουδαίος πεζογράφος της μεταπολεμικής γενιάς, με το έργο του να έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Νομικός στο επάγγελμα και με δράση έντονη μέσα στην Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανών Ναζί. Το 1944 τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Κατάφερε ν' αποδράσει και ν΄αντιστέκεται με το δικό του τρόπο. Το 1945 επανήλθε και πάλι στο Υπουργείο Εργασίας και παρέμεινε ως το 1963. Είχαν εκδοθεί τα βιβλία του. "Ζητείται ελπίς" το 1954 και  το 1961 το "Αρνούμαι", για το οποίο βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1962. Την ίδια χρονιά εκδίδεται το βιβλίο του "Γραφείο ιδεών". Συνεχίζει με έκδοση του βιβλίου του "Το λάθος"  το 1965, που είναι ένα αλληγορικό βιβλίο μυθιστόρημα για τα ολοκληρωτικά πολιτικά συστήματα που τιμάται με το Έπαθλο Βραβείο των Δώδεκα του Κώστα Ουράνη το 1966.
       Εργάζεται ως "εμπειρογνώμων" στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών και σε πολλές χώρες αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας κοινωνικά θέματα. Το 1970 η Γαλλία του απονέμει το Μέγα Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας για το βιβλίο του "Το λάθος". Το έτος 1973 εκδίδεται το βιβλίο του "Το διαβατήριο". Το 1982 τιμάται από την οργάνωση Europalia για το σύνολο του έργου του και το 1989. Το 1992 εκδίδεται το βιβλίο του "Η κόντρα", ενώ του δίνουν τον τίτλο Πρεσβευτή Καλής Θέλησης της Unicef και το 1995 τιμάται με το Σταυρό του ιππότη Γραμμάτων και Τεχνών. Το 1996 εκδίδει την "Αυτοβιογραφία" του.
       Είχε την ιδέα να εκφράζουν οι νέοι τις απόψεις τους για θέματα πολιτικής και δημιουργήθηκε η Βουλή των Εφήβων, που συνεδρίαζε άτυπα κι είχαν λόγο οι νέοι μέσα στην ελληνική Βουλή.
    Ο Αντώνης Σαμαράκης, άφησε το γήινο επίπεδο στις 8 Αυγούστου 2003 και το σώμα του πήγε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για έρευνες των φοιτητών της Ιατρικής, όπως ήταν η επιθυμία του.
*Η Νότα Κυμοθόη είναι Λογοτέχνης και Εικαστικός

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

"Ο Αμερικανός Συγγραφέας Nathaniel Hawthorne" Γράφει η Νότα Κυμοθόη

 "Ο Αμερικανός Συγγραφέας Nathalian Hawthorne":
 Γράφει η Νότα Κυμοθόη*

Ο Ναθάνιελ Χόθορν (Nathaniel Hawthorne) γεννήθηκε σαν σήμερα στις 4 Ιουλίου το 1804 στην πόλη Σάλεμ της Αμερικής. Ένας σπουδαίος Συγγραφέας οπού τα έργα του Μυθιστορήματα και Διηγήματα μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την εποχή του . Εντύπωση μου έχει προκαλέσει το πρώτο και σπουδαίο του Μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 1850  με τίτλο "Το Άλικο Γράμμα" ή "The Scarlet Letter" όπως είναι ο τίτλος του στην αγγλική γλώσσα. 
     Το βιβλίο του βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της Anne Hutchinson (1591-1633). Η Άν Χάτσινσον ήταν μια Αμερική από την Αγγλία, βαθύτατα πουριτανή η οποία όμως αμφισβήτησε την ανδροκρατούμενη ηγεσία της εποχής της. Ήταν κόρη ιερέα που άσκησε δριμεία κριτική στην αγγλικανική εκκλησία κι αγωνίστηκε η ίδια ενάντια στον αποκλεισμό των γυναικών από τις θέσεις εξουσίας. Το βιβλίο του Ναθάνιελ Χόθορν μέσα στην πρώτη εβδομάδα έκδοσής του, πούλησε 2.500 αντίτυπα. Στο βιβλίο του με αφορμή την παράνομη ερωτική σχέση μιας νέας γυναίκας με τον πάστορα της μικρής κοινότητας. Η γέννηση του παιδιού τους, θα σημάνει εξοστρακισμό της γυναίκας από την κοινωνία για να μη συμβεί καταστροφή ηθική, ψυχική και κοινωνική του πάστορα. Οι κριτικοί της εποχής του, όπως ο καλός του φίλος Edwin Percy Whipple, έκαναν αρνητικά σχόλια γι΄αυτό του το έργο με μίσος νοσηρής έντασης. Δηλαδή ο ίδιος του ο φίλος, δεν τον υποστήριξε κι αυτό μου θυμίζει πολλές ιστορίες αξιόλογων λογοτεχνικών έργων, που κάποιοι κι επί ημερών μας κάνουν το ίδιο. Μόνον ο David Herbert Lawrence (1885 - 1930) Άγγλος Συγγραφέας και Ποιητής, έγραψε καλή κριτική γι΄ αυτό το βιβλίο χαρακτηρίζοντας "Το Άλικο Γράμμα" ως ένα από τα καλύτερα και τελειότερα λογοτεχνικά έργα της αμερικανικής λογοτεχνίας.
     Το 1851 γράφει το βιβλίο με τίτλο "Το σπίτι με τα εφτά αετώματα" The House of the Seven Gables. Η λογοτεχνική του πορεία είναι σπουδαία μέσα από μια σειρά βιβλίων που η λογοτεχνική του γραφή, μας προσφέρει σπουδαία γνώση για την εποχή του.
     Τα Μυθιστορήματά του"The Blithedale Romance" Μυθιστόρημα το 1852 και "The Marble Faun" 1960 αλλά και τα Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί και διαβάζονται σε πολλές χώρες του κόσμου.
     Τα σπουδαία του Διηγήματα: "The Minister's Black Veil " , " Roger Malvin's Buriaτο" και  "My Kinsman, Major Molineux" 1832. Ακολουθούν  "Wakefield" και "Footprints in the Seashore " το 1835. "Mr.Higginbotham's Catastrophe", "The Prophetic Pictures", "Snow flakes ",  "The Gentle Boy ", "The Great Carbuncle"  και "Dr. Heidegger's Experiment" το 1837. Τα βιβλία του "Earth's Holocaust"και  "Rappaccini's Daughter" το 1944, το "Ethan Brand " 1950 και "Feathertop " 1852.
     Πολυγραφότατος Συγγραφέας, κατόρθωσε με την νίκη του Φραγκλίνου Πιρς το 1853 να διοριστεί Πρόξενος στην Λίβερπουλ. Ταξίδεψε στην Ιταλία και στην Αγγλία όπου αναφέρουν πως στο διάστημα αυτό έγραψε και το Μυθιστόρημά του "The Marble Faun" 1960.
      Τιμής Ένεκεν για την σημερινή ημέρα γέννησής του, γιατί μέσα στις σελίδες των βιβλίων του, πέρασα πολλές ώρες ταξιδεύοντας στις σκέψεις του και απόλαυσα τη γραφή του.
*Η Νότα Κυμοθόη είναι Λογοτέχνης και Εικαστικός

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

"Ο Γάλλος Συγγραφέας Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ" Γράφει η Νότα Κυμοθόη

Ο Γάλλος Συγγραφέας Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ:
Γράφει η Νότα Κυμοθόη*
 Ο Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ (1900-1944) με το πραγματικό του ονοματεπώνυμο Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint Exupery, γεννήθηκε σαν σήμερα 29 Ιουνίου στην πόλη Λυών της Γαλλίας.  Μια εποχή οπού έκανε την εμφάνισή του το αεροπλάνο και ο τότε κόσμος θαύμαζε ενθουσιασμένος τις πτήσεις. Νεαρός αρραβωνιάστηκε και στη συνέχεια ακολούθησε την στρατιωτική του θητεία, όπου εκπαιδεύτηκε σε στρατιωτικά αεροπλάνα και με το βαθμό του ανθυπολοχαγού κατόρθωσε να πάρει πτυχίο Πιλότου μαχητικών αεροσκαφών. Είχε ένα μεγάλο ατύχημα καθώς σε αεροπορική βάση των Παρισίων έπαθε κρανιοεγκεφαλική κάκωση που του δημιούργησε σοβαρή άνια. Η αρραβωνιαστικιά του τον εγκατέλειψε και μέσα στη μεγάλη του θλίψη έγραψε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο "Ο Αεροπόρος".
     Αναζήτησε εργασία σχετική με τα αεροπλάνα σε μια γαλλική εταιρεία που εκτελούσε ταχυδρομικές πτήσεις Τουλούζη-Β. Αφρική κι ανάμεσα σε ώρες σχόλης, έβρισκε ευκαιρία να γράφει. Και εκδίδει το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο "Ταχυδρομείο του Νότου". Οι κίνδυνοι και τα συναισθήματα έδωσαν στο χέρι του μια γραφή πολύ δυνατή και γράφει σε κάποιο σημείο: "Αν θες να κάνεις τους ανθρώπους να κατασκευάσουν καράβια, μη κάνεις φασαρία προσπαθώντας να τους συγκεντρώσεις, να τους αναθέσεις εργασίες και να τους βάλεις να κόβουν ξύλα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τους κάνεις να ποθήσουν το μεγαλείο και την απεραντοσύνη της θάλασσας". Μιλώντας σαν φιλόσοφος με σκέψεις που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια της εργασίας του από παρατηρήσεις καθώς μέσα στο πιλοτήριο  ήταν αυτός και ο Πιλότος. "Οι άνθρωποι ενώνονται μόνο όταν θέτουν τους ίδιους κοινούς στόχους, γιατί το ιδανικό είναι εκείνο που εξυψώνει τα νοήματα". 
         Ο Προϊστάμενός του στην εταιρεία που εργαζόταν ήταν ο Ντιντιέ Ντορά  που ενθουσιάστηκε από τη γραφή του και του ανέθεσε τη θέση του Σταθμάρχη το 1927 στην περιοχή Κάπ Ζουμπί στη μέση της Ισπανικης Σαχάρας, όπου σταματούσαν αεροπλάνα για ανεφοδιασμό ή αν είχαν κάποια βλάβη. Ήταν σαν εξόριστος αλλά κατόρθωσε να προσφέρει καλές υπηρεσίες και η γαλλική εταιρεία Λατεκέρ εξελίχτηκε στην Αεροποστάλ την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία μεταφοράς ταχυδρομείου που μετέφερε κι επιβάτες. Έτσι του έδωσαν Αναγνώριση κρατική και τον τίτλο "Σταυρό Ιπποτών Λεγεώνας Τιμής"
      Η ζωή του έχει όλο περιπέτεια και το 1929 που επεκτέθηκε η εταιρεία στη Ν. Αμερική διορίζεται Σταθμάρχης στην Αργεντινή.  Το 1933 η εταιρεία του αγοράζεται από κάποιο Όμιλο και μετονομάζεται σε Air France και διαφωνώντας μαζί τους αποφασίζει να φύγει. Γράφει το τρίτο του βιβλίο με τίτλο "Νυχτερινή Πτήση" που γυρίστηκε ταινία με τίτλο "Άνεμος, άμμος κι Άστρα". 
    Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κερδίσει χρήματα και το 1935 και 1936 οι Νουβέλες του "Αν Μαρί" και "Σαββατοκύριακο στο Αλγέρι" γίνονται κι αυτές ταινίες. Έλυσε κάποια οικονομικά προβλήματα και κατορθώνει να λάβει τη θέση ως Δοκιμαστής Πιλότος σε μεγάλο αεροπλάνο της εταιρείας που κάνει δρομολόγια στο Αλγέρι. Και κατορθώνει το 1936 ν΄αγοράσει ένα δικό του αεροπλάνο για να κάνει πτήσεις Γαλλία- Σαϊγκόν. Όμως από αμμοθύελλα χτυπιέται και τσακίζεται, πέφτοντας στην έρημο της Λιβύης.
      Μετά από περιπέτεια διάσωσής του το 1937 επιχειρεί διηπειρωτικές πτήσεις με την ίδια εταιρεία την Air France διασχίζοντας τον Ατλαντικό από Ευρώπη στην Κεντρική Αμερική. Αλλά το ατύχημα στην Γουατεμάλα τον κλείνει μεγάλο χρονικό διάστημα στη Ν. Υόρκη. Γράφει το βιβλίο του "Γη των Ανθρώπων" και συνεχίζει με το επόμενο με τίτλο "Ο Μικρός Πρίγκιπας".
    Έχει ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία και το 1938 επιστρέφει στη Γαλλία κι εργάζεται ως Δημοσιογράφος πολεμικός ανταποκριτής γράφοντας άρθρα φιλοκυβερνητικά κι εναντίον του Φράνκο. Τότε βραβεύεται από τη Γαλλική Ακαδημία για τα βιβλία του αυτά.
     Το σπουδαίο βιβλίο του "Ο Μικρός Πρίγκιπας" ενώ γράφτηκε για παιδιά διαβάζεται κι από τους γονείς τους ως ένα έργο φιλοσοφικού περιεχομένου. Η κατάκριση μαζί με την ειρωνεία  για τον κόσμο των μεγάλων μαζί με τα σχέδιά του αποτέλεσαν ένα έργο με καθαρή αντιπολεμική σημασία. Το βιβλίο μιλάει για την Αγάπη και για τη Φιλία που για να υπάρξουν σε ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει Ειρήνης έδαφος. 
      Ένα σπουδαίο βιβλίο το οποίο έγραψε όταν βρισκόταν στην Αμερική, που είχε καταφύγει, όταν η Γερμανία είχε υποτάξει τη Γαλλία κι ο αγαπημένος του φίλος είχε σκοτωθεί. "Η ουσία χάνεται όταν κοιτάζεις τη ζωή μόνο με τα μάτια, γιατί σωστά μόνον η καρδιά βλέπει" ...
     Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος  αφ΄ ενός συνδέεται με εποχές έντονες, αφ΄ ετέρου συνδέεται και με την εποχή των αεροπλάνων και τα έργα του είναι αθάνατα. Το βιβλίο του "Ο Μικρός Πρίγκιπας" έχει πουλήσει πάνω από 100.000.000 αντίτυπα μεταφρασμένο σε 250 γλώσσες και διαλέκτους και η Γαλλία τιμά το όνομά του Σαιντ Εξυπερύ σε δρόμους, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο αεροδρόμιο της πόλεως Λυών.
       Προσωπικά έχω περάσει αρκετές ημέρες, σε διάφορες χρονικές περιόδους της ζωής μου, μέσα στις σελίδες του και τον ευχαριστώ πολύ, για όλη τη γνώση και τις ιδέες οπού μου έδωσε. Γι΄ αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου, ν΄αφιερώσω ελάχιστα λόγια για την ιερή αυτή ημέρας της γέννησής του. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, αλλά αυτός εδώ ο Συγγραφέας, με έχει πολύ συγκινήσει από μικρό παιδί...
 *Η Νότα Κυμοθόη είναι Λογοτέχνης και Εικαστικός

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Η Αθήνα αλλάζει όψη, Πλατεία Ομονοίας"

Νότα Κυμοθόη "Η Αθήνα αλλάζει όψη,
Πλατεία Ομονοίας"
     Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλάζει όψη. Η αρχή έγινε από την πλατεία Ομονοίας, όπου ο νέος Δήμαρχος της πόλης Κώστας Μπακογιάννης, τοποθέτησε ένα ωραίο συντριβάνι. Ολόγυρά του πράσινο και χώρος για περπάτημα και σε μια άκρη της, το έργο του σπουδαίου Γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου (Αθήνα 1930-2004) "Πεντάκυκλο". Ένα γλυπτό ύψους περί τα δεκαπέντε μέτρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, που κατασκευάστηκε για να κινείται με τη βοήθεια του νερού, όπως έλεγε ο αείμνηστος καλλιτέχνης "το νερό είναι το αίμα του γλυπτού". Είχε παρουσιαστεί στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2001, αλλά ουδέποτε λειτούργησε, όπως είχε προγραμματιστεί από τον Γλύπτη του.

Το γλυπτό βρίσκεται στην Πλατεία Ομονοίας τώρα ενώ πριν ήταν τοποθετημένο στην Πλατεία Συντάγματος, πλάι στο καφέ από τη δεξιά πλευρά της εισόδου στο metro. Αλλά από τότε ποτέ δεν λειτούργησε ως έργο, όπως ήταν ο αρχικός του προορισμός. Τώρα βρίσκεται στην Πλατεία Ομονοίας κι ελάχιστοι περαστικοί ξέρουν τι είναι ή αντιλαμβάνονται την αισθητική καλλιτεχνία του και λειτουργικότητά του. Έχουν γίνει μια σειρά από πολλές ενέργειες και προσπάθειες να μεταφερθεί σε άλλους χώρους για να είναι πράγματι λειτουργικό, αλλά δεν βρήκαν απήχηση κι ανταπόκριση. Έτσι μετά από την αποπεράτωση της πλατείας Ομονοίας και το καθάρισμά της  απ΄όλα τα εργοτάξια και τα όσα εκεί γίνονταν για την αισθητική του χώρου της, το έργο του καλλιτέχνη έμεινε στη θέση του.  Οι πέντε του κύκλοι και η παράστασή του έχει μια θέση διακριτική στην πλατεία, όπου το συντριβάνι χοροπηδά με τα νερά τους, δίνοντας μια άλλη αισθητική στα πράγματα γύρω.

Το συντριβάνι της Πλατείας Ομονοίας σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Αυτό συμβαίνει πάντα, αφού οι άνθρωποι, έχουν διαφορετικές απόψεις. Όμως η αλήθεια είναι πως πράγματι η όψη της Πλατείας Ομονοίας άλλαξε προς το καλύτερο. Η καθαριότητα, το νερό και η πρασινάδα έχουν προσδώσει μια καλύτερη αισθητική. Και με φόντο την παράσταση της Θεάς Αθηνάς στην όψη του πολυκαταστήματος Hondos, οι φωτογραφίες είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. 


Αλλά και η άλλη πλευρά με το κλασσικό κτίριο του παλαιού ξενοδοχείου Μέγας Αλέξανδρος να φανερώνει την αίγλη του κάτω από τον καταγάλανο αθηναϊκό ουρανό. Η Πλατεία Ομονοίας καθαρή, λαμπερή και όμορφη να αναδεικνύει ολόγυρα τα παλαιά και μοντέρνα της κτίρια. Η κίνηση λιγοστή λόγω πανδημίας ακόμη ή ίσως λόγω της άλλης μεγάλης αλλαγής στον μεγάλο περίπατο που περιλαμβάνεται και η Οδός Πανεπιστημίου και η κίνηση  των τροχοφόρων οχημάτων προφανώς που φτάνει έως εδώ, είναι λιγοστή.
(Photography and writer Nota Kymothoe©Νότα Κυμοθόη)

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Nota Kymothoe - Poetry In Voice: "Elliniko Fos"Nota Kymothoe-Poetry In Voice: "Elliniko Fos"
Νότα Κυμοθόη Απαγγελία Ποίησης "Ελληνικό Φως"
Η Ποίηση είναι από το βιβλίο μου ΔΙΨΑ και ΣΙΩΠΗ που εκδόθηκε το 1992 από τις εκδόσεις Διογένης στην Αθήνα.
Οι φωτογραφίες και τα εικαστικά έργα στο video είναι της Νότας Κυμοθόη
Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμεί εικαστικό έργο ζωγραφικής της Νότας Κυμοθόη, ελαιογραφία σε καμβά (60Χ80 cm)

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΩΟΣ" Ποίηση

Νότα Κυμοθόη 
"Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΩΟΣ"
 Ποίηση
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΩΟΣ και κρατά το κλειδί 
της ζωής που περίσσεψε στη μορφή των πραγμάτων.
Αν δεν μ΄αγγίξει του έρωτα η θαλπωρή
ο καιρός μαύρος εμμένει και βαρύς σαν μολύβι.
Αυτός ο εχθρός με το τσεκούρι και το δρεπάνι
Αιώνια με γυρεύει για νάχει παρέα ο χάροντας
Λιβάνια του καίω και του ανάβω κεριά
με νυχτέρια ατέλειωτα στους ναούς μου.
Ο μοιχός της ζωής με τ΄αδηφάγο στομάχι
ευλογημένο ας είναι το κυκλικό του ταξίδι
Στη νυν ερημιά των σοφών μας ανθρώπων
αδυναμία το κέρδος
και αιέν η ματαιότης της ύλης
η μικρή και μεγάλη ενέργεα
που καίει σπλαχνικά τη μορφή της.
Νότα Κυμοθόη, Αθήνα  1990  

(Νότα Κυμοθόη "Ο χρόνος αθώος" Ποίηση 1990, περιλαμβάνεται στο βιβλίο μου "Ερώ" έκδοση 1999 από τον τότε ιωλκό του Κορίδη,  στην ενότητα του βιβλίου μου ΤΟ ΟΡΑΜΑ. Όλα τα πνευματικά, συγγραφικά, εκδοτικά και άυλα δικαιώματα του βιβλίου αυτού έχουν περιέλθει σε εμένα ολοκληρωτικά, μετά από ενέργειες που έκανα γιατί πρόσβαλαν το έργο μου) 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Nότα Κυμοθόη "25Η ΜΑΡΤΙΟΥ " Σκέψεις περσινέςΝότα Κυμοθόη "25Η ΜΑΡΤΙΟΥ"
 Σκέψεις περσινές

Photography and writer Nota Kymothoe©Νότα Κυμοθόη

Ελλάδα μου αγαπημένη, με όλα τα παιδιά σου εντός κι εκτός, καλημέρα στην αρμονία,από την Α΄ Αρχή οπού θα πρέπει ο κάθε Έλλην και η κάθε Ελληνίδα να διδαχτεί. Αυτήν, την αρχαία σου Ιερή Αρμονία σε όλα, όπου όλα συνυπήρχαν αρμονικά, γιατί στην πορεία πολύ μπερδεύτηκε η αρχαία ελληνική παιδεία με την θρησκολυπτική εξ' ανατολής κατάσταση και νεοελληνική παιδεία, όπου τοποθετεί ως αρμονία μια αντιπαλότητα "καλό- κακό". Ένα τεντωμένο σκοινί συνεχούς πολεμικής αντιπαλότητας για να δημιουργεί ακαταστασία και μίσος. Εχθρός-φίλος, ένας διαχωρισμός, οπού διαχώρισε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα κι επέβαλλε το θρησκευτικοπολητικονεοελληνικό. Μίσος θλιβερό για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και για όλες τις αρχαίες ελληνικές αξίες, αλλά και για την αρχαία ελληνική μυθολογία, οπού διαμόρφωσαν παγκοσμίως τους χαρακτήρες των παιδιών του κόσμου όλου. Κι ήρθαν στη συνέχεια οι προφήτες, που τους ξέρουν όλοι απ΄έξω, ενώ τους αρχαίους Έλληνες δασκάλους κι αρχαίους Έλληνες Ιερούς Δασκάλους κι αρχαίους ήρωες, τους περιφρόνησαν οι περισσότεροι Έλληνες κι Ελληνίδες. Γιατί στην πορεία της ιστορίας, μετά το 330 μ.Χ. απαγορεύτηκε να λέγονται Έλληνες οι Έλληνες της Ανατολής από τον Μέγα Κωνσταντίνο Αυτοκράτορα Νέας Ρώμης Ανατολής Θεό, με ποινή θανάτου. Κι όταν αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής ή Ρωμανία όπως ονομάστηκε κι όλοι οι Έλληνες "δυστυχώς" ονομάστηκαν Ρωμιοί ή Ρωμανοί, χάθηκε το ελληνικό έθνος. Στην πορεία της ιστορίας κατακυριεύτηκε από τους Οθωμανούς το 1453 μ.Χ. όλος ο αρχαίος ελληνικός χώρος, ο ένδοξος από την μεγάλη ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι είχε απομείνει; Είχαν σκορπίσει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παντού στη Δύση. Με πόση δύναμη άντεξαν 400 ολόκληρα χρόνια υποταγής σκληρής, μόνον ο Παντοκράτωρ Ύψιστος Θεός του Παντός των Όλων Δυνάμεων απ΄ Αρχής Κόσμου γνωρίζει. Άντεξαν γιατί οι Ιερές αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του νου είχε μπολιάσει όλα τους τα κύτταρα, όπως είχε μπολιάσει κι όλα τα κύτταρα όλων όσων ήταν φιλέλληνες. Γιατί η οθωμανική αυτοκρατορία είχε φτάσει έως τα βάθη της Ευρώπης, κι όποιος δεν γνωρίζει ιστορία, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτήν την σκλαβιά. Κι ενώ απελευθερώθηκε η Γαλλία πρώτη με τον Ναπολέοντα, οργάνωσαν ο Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής μαζί με άλλους φιλικούς της Ελευθερίας την απελευθέρωση των Ελλήνων-Εθνικών. Αυτή η Ελευθερία σκοπό είχε την απαλλαγή από τον οθωμανικό ζυγό αφ΄ ενός και αφ΄ εταίρου από την απαγόρευσή του Μέγα Κωνσταντίνου να ονομάζονται "Έλληνες" οι Έλληνες του έθνους των αρχαίων Ελλήνων, που ήταν παντού κι ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' (αργότερα ονομάστηκε κι άγιος) αφόρισε την ελληνική επανάσταση και καταδίκασε τους όσους ήθελαν την Ελληνικότητά τους. Και η απελευθέρωση ξεκίνησε το 1821. Αν μελετήσει κάποιος τα γεγονότα αυτής της θλιβερής περιόδου θα διαπιστώσει πως δυστυχώς τους επαναστάτες Έλληνες και Ελληνίδες τους καταδίκασαν σε φυλακή και τιμωρίες. Γιατί άραγε; Από την οθωμανική αυτοκρατορία ήρθε στη συνέχεια ο Όθων και όλες οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής γύρευαν να επιβάλλουν τα δικά τους και η θρησκεία χριστιανισμός στη μέση και μαζί με όλους, αφού όλοι των μεγάλων δυνάμεων ήταν χριστιανοί... Τι θλιβερή ιστορία έως και σήμερα; Πόσο έχει αιματοκυλιστεί η ανθρωπότητα των χριστιανών μαζί με τους λαούς άλλων θρησκευμάτων; Αν ο ελληνισμός υπάρχει το μαρτυρούν οι σκόρπιες αρχαίες πέτρες του παντού, οπού, ωσάν ψυχές αρχαίων Ελλήνων βρίσκονται σε όλη την Ανατολή, εκεί όπου ακόμα στενάζει ο τόπος με μια Κύπρο να την σκιάζει η φοβέρα και τα κατοχικά στρατεύματα ακόμα. Η σημερινή ημέρα, ας γίνει αφορμή κι ερέθισμα για τον καθέναν που πραγματικά αγαπά αυτόν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, να συνειδητοποιήσει όλα τα λάθη που έγιναν από όσους καρπώθηκαν διάφορες ευκαιρίες. Η ιστορία που μας δίδαξαν στα ελληνικά σχολεία, είναι γραμμένη σκόπιμα και λάθος. Αναλογιστείτε ο καθένας χωριστά τα δικά του λάθη κι αγαπήστε την χώρα μας αλλά και τις χώρες που κατοικείτε με γνώση κι όχι με συναισθήματα παθογένειας και μισαλλοδοξίας. Η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων έδωσε Ιερές Αξίες Διδαχής μέσα από το αρχαίο Ιερό Πνεύμα της ΕΙΡΗΝΗΣ κι ΑΡΜΟΝΙΑΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗΣ μέσα από τις ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ που ένωναν τους ΕΛΛΗΝΕΣ απανταχού της Γης. Ας πάψει ο διαχωρισμός των θρησκευτικοπολιτικών διαχωρισμών κι ας ενωθεί όλος ο κόσμος με αγάπη, συναδέλφωση, συνδημιουργία κι αρμονική συμβίωση επάνω στον πλανήτη Γη. Ας ζήσει όλη η ανθρωπότητα με ΕΙΡΗΝΗ και ΑΓΑΠΗ. Βαδίζοντας στην αρχαία Αθήνα, εκεί όπου δεσπόζει ο αρχαίος Ναός της Θεάς Αθηνάς ο Παρθενών, θα δείτε την ιστορία να απλώνεται με αποδείξεις κι όχι με λόγια, μέσα σε όλες τις πτέρυγες αρχαία Ελλάδα στα Μουσεία.Μια χώρα, όπου κατηγόρησαν και κατηγορούν πως λάτρευε είδωλα, δίχως να κατανοούν οι μισαλλόδοξοι, πως οι Ιερές Ενέργειες των αρχαίων Θεών των Ελλήνων κι Ελληνίδων Υπάρχουν, για΄τι τίποτα Ιερό δεν έχει χαθεί κι ας πασχίζουν να το εξαφανίσουν. Ο ΖΕΥΣ κι όλοι οι αρχαίοι Θεοί και οι αρχαίες Θεές ΥΠΑΡΧΟΥΝ και θα έρθει αυτό όπου η ΝΕΜΕΣΙΣ θα επιβάλλει. Η ενέργεια της αρχαίας Θεάς Αθηνάς οπού προστάτευε και προστατεύει αυτήν την ιερή πόλη της Αθήνας πρωτεύουσας των Ελλήνων, αλλά και στην αρχαία πόλη Βυζάντιο, την οποία βεβήλωσαν με ενέργειες "θλιβερές", δεν κοιμάται. Η Θεά Αθηνά περιμένει το πλήρωμα του χρόνου, κι όλα συμβαίνουν κατά πως θέλει κι ο Ύψιστος Πατέρας Θεός Θεών Όλων των όντων!.. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά εις ΈΤΗ ΠΟΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ κι ΕΙΡΗΝΙΚΑ με ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΥ. Νότα Κυμοθόη 25/3/2019
Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Λυχνοστάτης στην ερημιά" Ποίηση

Νότα Κυμοθόη "Λυχνοστάτης στην ερημιά" Ποίηση*

Ένα τραγούδι ρέει στην ψυχή μου
δεν ξέρω από που ξεκινά
αλλ΄ εντοπίζω τις νότες του χιλιοστό-χιλιοστό
στο πορτοκαλένιο χρώμα του ήλιου
νάρχεται σταγόνα-σταγόνα από βροχή
ντύνοντας με χιονονύμφες τον αγέρα
στα περιβόλια που κατοικώ.
Κάνε με, Θεέ μου, να τ΄ αρχίσω
δώσε μου τα λόγια στ΄ απλά μου χείλη
να τρέχουνε καθάρια θαλασσιά
όπως στον ουράνιο κήπο σου.
Ποτάμια ξεχειλίζουνε μέσα μου
κι αχτίδες πλημμυρίζουνε περίσσια.
Αηδόνια γυρεύουνε πράσινες φυλλωσιές
κι εγώ είμαι φτωχό κλαδί.

Είναι όμορφος ο Κόσμος!

Στις καλαμιές του ποταμού
ελούστηκα μ΄ ασήμια απ΄το φεγγάρι
διώχνοντας τη σκοτεινιά απ΄το The Pas
ακούμπησα το τρυφερό μου είναι σιωπηλά
στη νερένια του παλάμη σαν αστέρι
γερμένη ανάλαφρα στη ράχη του
από φόβο, μην ξυπνήσουνε τα χαλίκια
που τα παιδάκια ρίξανε στην καρδιά του.
Μουρμουρίζανε ανταύγειες κι αναδύονταν σκιές
ταξιδεύανε μακριά τ΄αδέρφια μου οι γιοι και οι κόρες μου
κι εσύ δεν ήσουν πλάι μου να σούλεγα για τη νύχτα
που έριχνε το στήθος της βαρύ στη σιωπή μου
πλέκοντας το πάθος της με τη λαχτάρα για γαλήνη.

Όλο το βράδυ ψιλόβρεχε ο ουρανός
και φυσούσε δροσιά καθώς εψήλωνες μέσα μου.

Κάνε με, Θεέ μου, ουράνιο τόξο στους καταρράχτες
αστράπτουσα από φως μετά την καταιγίδα
που θερίζει τους αμπελώνες και τα στάρια
στερώντας το ψωμί απ΄ τα μικρά παιδιά
ελπίδες κι όνειρα να κλείσω στα μάτια τους.
Δώσε μου αυγούλες για να τραγουδώ
την ώρα που σχίζουν οι κορυδαλλοί
τον αγέρα της πατρίδας μου με φτερούγες
μαζί τους να διαλαλήσω την ηλιογέννηση
στους δουλευτάδες με χαρά.

Τόσες ημέρες! Απέραντη μου φάνηκε η γη
μαζί και η μοναξιά.
Όμως τη σήκωσα μ΄ένα χαμόγελο.
Αυτό μου έμεινε λυχνοστάτης στην ερημιά.

Σε ποιόν να το δώσω Κύριε;


Νότα Κυμοθόη, The Pas, Manitoba, Canada 1988
(*Ποίηση από το βιβλίο μου Νότα Κυμοθόη Φως και Σκοτάδι , εκδόσεις Διογένης- Αθήνα 1990)

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Νότα Κυμοθόη: "Τι συμβαίνει στη Συρία και γιατί;"


Νότα Κυμοθόη:" Τι συμβαίνει στη Συρία και γιατί;"
ΣΥΡΙΑ, ένας πόλεμος εννέα σχεδόν ετών. Για ποια συμφέροντα και ποιών συμφέροντα συμβαίνει αυτός ο πόλεμος; Μια γενοκτονία ενός λαού και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός;  Κι ενώ κάποιοι τον δημιούργησαν, έχουν συμφωνήσει και τι θα γίνει με τους ανθρώπους, δηλαδή τους πρόσφυγες αυτής όλης της καταστροφής; Η Τουρκία χτύπησε δύο συριακά πολεμικά αεροπλάνα πάνω από την πόλη Idlib (1/3/20) και χτύπησε κι ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο σε μια αντίδραση και κλιμάκωση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, ύστερα απ΄ το θάνατο Τούρκων στρατιωτών την περασμένη εβδομάδα. Ποιος είναι ο ρόλος της σε όλη αυτήν την κατάσταση; Εναντίον των Συρίων μάχεται χρόνια και διοχετεύει τους πρόσφυγες προς τα ελληνικά νησιά, με κέρδος κατά κεφαλήν 500-600 και 1000 ευρώ. Η ασφυξία προσφύγων στην Ελλάδα, έχει φτάσει να ξεπερνά τα όριά της. Δεν μπορεί η Ελλάδα να χωρέσει άλλους πρόσφυγες. Υπήρχε σχέδιο για όλη αυτήν την κατάσταση; Κι από ποιους εκπονήθηκε; Ποιοί συμφώνησαν να μοιραστούν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρες της Ε.Ε.; Κι αν υπήρχε ποιο ήταν αυτό όλο το σχέδιο; 
Γιατί δεν εφαρμόστηκε, αλλά εγκλωβίστηκαν περί τα 3.600.000 άνθρωποι;
Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας σε όλη αυτήν την κατάσταση, καθώς υποστηρίζει την Τουρκία ή μήπως όχι; Και τι συμβαίνει με τις διεθνείς Μ.Κ.Ο. που υποδέχονται στα ελληνικά νησιά τους παράνομους πρόσφυγες; Τι σχέση έχει με αυτό το φαινόμενο το Ισραήλ και οι χιλιάδες κάτοικοί του στη Γαλλία; Πως σχετίζεται η αντιπαλότητα Αράβων και Τούρκων ή μήπως όχι; Και τι σχέση είχαν όλα όσα έγιναν με τις τρομοκρατικές ενέργειες των μουσουλμάνων όλ΄ αυτά τα χρόνια στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και σε άλλες χώρες; Και τι σχέση έχει τώρα όλη αυτή η εξέλιξη;
Γιατί η Τουρκία αποφάσισε να σπρώξει στα ευρωπαϊκά σύνορα τα οποία κρατά η Ελλάδα, χιλιάδες πρόσφυγες, τώρα που έχει εκλογές το Ισραήλ; Η Τουρκία και η Ρωσία συνεργάστηκαν τόσα χρόνια κι αναρωτιέται ο κόσμος, γιατί η Ρωσία του Β. Πούτιν δεν απορροφά πρόσφυγες στο δικό της έδαφος; Δηλαδή παίζουν τους ανθρώπους σαν να είναι ποντίκια για πειράματα στα χέρια τους; Στα δημοσιογραφικά νέα, αναφέρεται πως περίπου 1.000.000 άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί από το Idlib από τον περασμένο Δεκέμβριο του 2019.
Ποια λοιπόν νέα συμφωνία υπήρξε το 2016 η οποία σχετίζεται με αυτήν όλη την καταστροφή; Υπήρξε ή μήπως εφαρμόζεται εκείνη η πριν σχεδιασμένη να καταστρέψουν την Συρία; Η Ε.Ε. δέχεται όλη αυτήν την κατάσταση ή μήπως άλλες χώρες, οι οποίες ευθύνονται; Και ποιες είναι αυτές; Κι ενώ η χώρα μας Ελλάδα, σηκώνει αβάσταχτο φορτίο προσφύγων όλ΄ αυτά τα χρόνια μετά από την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008, η γείτονα χώρα Τουρκία, συνεχώς παραβιάζει με τρόπο μη αποδεχτό τα σύνορά μας, τα οποία είναι και σύνορα της Ε.Ε. Οι πρόσφυγες πιέζουν τα ελληνικά νησιά και τα βόρεια χερσαία σύνορα της Ευρώπης, στη χώρα Ελλάδα μετά από ασφυκτική πίεση της Τουρκίας. Μια κατάσταση, οπού προσπαθούν να μας εμπλέξουν σε πόλεμο με την Τουρκία. Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος της Ε.Ε. σε όλη αυτήν την πραγματικότητα;