Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Η γενοκτονία Ελλήνων στην Σκυθόπολη"

Νότα Κυμοθόη "Η γενοκτονία Ελλήνων στην Σκυθόπολη"

 Η αρχαία ελληνική πόλη Σκυθόπολις των αρχαίων Σκυθών ήταν μια από τις 17 πόλεις των αρχαίων Ελλήνων στην περιοχή του σημερινού Ισραήλ. 17ΠΟΛΙΣ ήταν κι όχι 10ΠΟΛΙΣ όπως την αναφέρει η βίβλος. Επειδή η αλήθεια είναι ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ αλλά κάποιοι δεν μπορούν να την δεχτούν, αν θέλετε διαβάστε ιστορικά ντοκουμέντα γι΄ αυτήν όλη την υπόθεση, που αφορά το ελληνικό έθνος. Στις εικόνες της ανάρτησης (από indernet) διακρίνονται στην μεν 1η τα ονόματα των αρχαίων ελληνικών πόλεων, στη δε 2η στο σημερινό χάρτη με κόκκινη υπογράμμιση η θέση της αρχαίας Σκυθόπολης με το όνομα σήμερα Μπετσιάν.

ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η μεγαλύτερη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ έγινε στην ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Νέας Ρώμης Ανατολής χριστιανούς. Σφαγιάστηκαν 19.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ έως το 341 μ. Χ.
Η διαταγή ήταν από την ημέρα που ανέβηκε στο θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος και τοποθέτησε Εβραϊκής καταγωγής Πατριάρχη για 1η φορά στην αρχαία πόλη Βυζάντιο που μετονόμασε Κωνσταντινούπολη. Με διάταγμά του όλοι έπρεπε να προσκυνήσουν τον ίδιο ως Μέγα Κωνσταντίνο Αυτοκράτορα Νέας Ρώμης Ανατολής Θεό και όταν τον κάλεσε στη Ρώμη ο πατέρας του Κωνστάντιος Χλωρός ν΄ απολογηθεί για το θέμα αυτό, εξέδωσε νέο διάταγμα κι έθεσε υπεύθυνο αντ΄ αυτού τον Πατριάρχη και επέβαλλε σε όλους τους υπηκόους του να τον προσκυνήσουν. Όσοι δεν το έκαναν, τους οδηγούσαν αλυσοδεμένους σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ανάμεσα στην περιοχή Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (δεν υπήρχε τότε η διώρυγα) και Αντιόχεια.

Η λέξη Έλλην κι Ελληνίς απαγορεύτηκε με διάταγμά του και τη θεωρούσαν βρισιά, το λιβάνισμα και την αρχαιοελληνική ενδυμασία την απαγόρεψε καθώς ξεκίνησε η μεγάλη δημόσια καταστροφή των αρχαίων ελληνικών ιερών Ναών, μέσα στην δική του επικράτεια.
Στην αρχαία ελληνική πόλη Σκυθόπολη του δυτικού Ισραήλ λειτούργησε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης και καταστροφής συνειδήσεων, που ήταν χειρότερο από αυτό, που περιγράφουν πολλούς αιώνες στο Άουσβιτς επί Χίτλερ.
Για δύο συνεχείς δεκαετίες αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εξουσίας του Κωνστάντιου Β΄, δευτερότοκου γιου του Μ. Κωνσταντίνου, η Σκυθόπολις υπήρξε τόπος συγκέντρωσης και βασανισμού αλλά και θανάτωσης των Ελλήνων κι Ελληνίδων που κατοικούσαν στην Ανατολή. Όλων όσων αρνήθηκαν να ασπασθούν το "δόγμα" δηλαδή τον ρωμαϊκό νόμο του Μ. Κωνσταντίνου που όριζε επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό.
Αυτή η γενοκτονία του ελληνικού έθνους και η ολοσχερής καταστροφή του στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία την οποία με καμάρι ονομάζουν "Βυζαντινή" αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη Γη έως και των ημερών μας. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που συστηματικά το κρύβουν κι εξακολουθούν να μη μιλάνε γι΄ αυτό ως και επιστήμονες "βυζαντινολόγοι", το διασώζει ο Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος, στο 19ο βιβλίο του έργου του με τον τίτλο «Rerum Gestarum Libri XXXI».
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης το περιγράφει μέσα στο βιβλίο του "Πάπισσα Ιωάννα" και είναι θλιβερά αυτά που διαβάζουμε, γιατί γράφει: "Και ου μόνον κατά των λίθων επέδειξαν τον χριστιανικόν ζήλον των οι ακάματοι εκείνοι ειδωλοθραύσται, αλλά και κατά των δυστυχών εκείνων, όσους υπωπτεύοντο εμμένοντας εις των πατέρων των την θρησκείαν. Ο σφάζων πρόβατον προς οικογενειακήν ευωχίαν, ο προσφέρων άνθη εις του πατρός του τον τάφον, ο συλλέγων χαμαίμηλα εις το φως της σελήνης, ο αρωματίζων την οικίαν του ή φέρων ανηρτημένον περί τον τράχηλον φυλακτήριον κατά του πυρετού κατεμηνύετο υπό κουκουλοφόρων κατασκόπων ως μάγος ή ειδωλολάτρης, κατεβαρύνετο δι αλύσεων και εστέλλετο εις Σκυθούπολιν, όπου είχε στηθεί το χριστιανικόν κρεουργείον. Εκεί συνεδρίαζον ευσεβείς δικασταί, αμιλλώμενοι τις πλείονας ειδωλολάτρας να οπτήσει επί εσχάρας, να βράση εντός ζέοντος ελαίου ή να κατακόψη μεληδόν. Μυριάδες μαρτυρολογίων διηγούνται τας αθλήσεις των χριστιανών ομολογητών, εκ των πληγών των οποίων έσταζε γάλα, και τους εδρόσιζον αι φλόγες, αλλ’ ουδείς έγραψεν ακόμη το αψευδές συναξάριον των μαρτύρων εκείνων, οίτινες αντί μυθώδους γάλακτος έχυσαν αίμα αληθές και αντί να δροσίσει κατέκαυσε το πυρ της χριστιανικής ανεπιεικίας, καυστικότερον όν, φαίνεται, του πυρός της πολυθεϊκής ωμότητος".
Και είναι θλιβερό, γιατί η τρομοκρατία και η ΒΙΑ ευλογήθηκε και έγινε εξαναγκασμός γι΄ αυτήν την τυφλή πίστη.
Σε άλλη δε, εκτενέστερη περικοπή ο Ροϊδης επισημαίνει τα εξής:
"Κατά τας αρχάς του Μεσαίωνος επί Ουάλεντος, Ουαλεντινιανού και Θεοδοσίου συνεστήθη εν Ανατολή αληθής «Ιερά Εξέτασις», ής αι θηριωδίαι, αι καταπιέσεις και αι σφαγαί δεν έχουσι τι να φθονήσωσιν εις τους Ιεροδικαστάς της Ισπανίας, οίτινες άτομα μόνον κατεδίωκον επί κακοδοξία, ενώ οι Ορθόδοξοι χριστιανοί «σωφρονισταί» της Ανατολής προυτίθεντο να εξαλείψωσιν αθρόους από του προσώπου της γης πάντας τους ελληνίζοντας ή φιλοσοφούντας. Τα περί τούτων χωρία των συγχρόνων ιστορικών εξαλείφουσι παν ίχνος αμφιβολίας, διεγείροντα αγανάκτησιν και φρίκην κατά των ελθόντων «βαλείν μάχαιραν και ουχί ειρήνην".
Παρά του χριστιανού χρονογράφου Σωζομένου, ον ουδείς βεβαίως θέλει κατηγορήσει ως συκοφαντούντα τους ομοθρήσκους του, μανθάνομεν ότι «των ελληνιστών μικρού πάντες κατ’ εκείνο διεφθάρησαν, και οι μεν πυρί, οι δε ξίφει απολέσθαι προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν οι ανά πάσαν την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες. Αλλά και εις μη φιλοσόφους, εσθήτι δε τη εκείνων χρωμένους εχώρει ο φόνος ως μηδέ τους τα άλλα επιτηδεύοντας κροκωτοίς τριβωνίοις αμφιένυσθαι, δι υπόνοιαν κινδύνου και δέος» (Ερμ. Σωζομένου, «Εκκλ. Ιστορ.», βιβλ. Στ’, κεφ. 35).
Κι εδώ είναι τόσο πικρή αυτή η όλη αλήθεια την οποία ο χριστιανός Σωζόμενος καταγράφει.
Η τρομοκρατία και η ΒΙΑ είχε φτάσει σε σημείο που οι άνθρωποι εκείνη την θλιβερή εποχή, φοβόντουσαν τι ρούχα θα φορέσουν για να μην τους περάσουν για φιλόσοφους. Κι όσο κι αν θέλουν οι ΨΕΥΤΕΣ να υποστηρίξουν πως αυτά δεν έγιναν, δυστυχώς οι καταγραφές είναι πολλές και έρχονται κι άλλες στο φως.
Αυτόν τον τρομερό διωγμό, αυτήν την απάνθρωπη γενοκτονία, την οποία έχουν ιερή υποχρέωση όλοι όσοι σήμερα είναι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη να τιμήσουν και να αναγνωρίσουν, λόγω των ημερών, ως γνώστης της ιστορικής αλήθειας την οποία ερευνώ πολλά χρόνια, κάνω αυτήν την ανάρτηση.
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΘΟΠΟΛΗ ήταν δυστυχώς επινόηση του Επισκόπου της Αλεξάνδρειας Γεώργιου. Αυτός ο νοσηρός νους, αυτός ο δολοφόνος κι εγκληματίας ήταν χειρότερος από τον Χίτλερ.
Μελετώντας τον Αμμιανό μαθαίνουμε πως: « Ο επίσκοπος Γεώργιος με τη συμμορία του προχωρούσε στους δρόμους των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας κομματιάζοντας ανθρώπους και καίγοντας τα πάντα» (Βιβλίον 17, κεφ 11). Είχε δε ανέλθει στον επισκοπικό θώκο εξοντώνοντας πολλούς ανθρώπους»(Βιβλίον 17, κεφ 11).
Οι Έλληνες ήσαν η πλειοψηφία των υπηκόων της αυτοκρατορίας (Νέα Ρώμη Ανατολής που ονομάζουν Βυζαντινή με καμάρι), κατείχαν μάλιστα όλες σχεδόν τις διοικητικές θέσεις των ρωμαϊκών επαρχιών.
Σκοπός του επισκόπου Γεώργιου ήταν η καθολική τους εξόντωση, γιατί ήταν αρνητές του χριστιανισμού, εμπόδιο στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του, που δεν ήσαν άλλα, απ την απόλυτη επικράτηση του δόγματος χριστιανισμός στην Ανατολή, σύμφωνα με τα αυτοκρατορικά διατάγματα της Κωνσταντινούπολης. Με πανουργία προσφέρθηκε να παίξει το ρόλο υπερασπιστή του αυτοκράτορος, ζητώντας απ΄ αυτόν τη συνδρομή του, για να καταπνίγει οποιαδήποτε συνωμοσία εναντίον του. Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε κι έστειλε στην Ανατολή τον αρχιγραμματέα της αυτοκρατορικής Αυλής Παύλο, έναν επαγγελματία εξολοθρευτή, περιβόητο για τη
σκληρότητά του, που είχε το παρατσούκλι «Τάρταρος».
Ο Παύλος "Τάρταρος" και ο επίσκοπος Γεώργιος της Αλεξάνδρειας σε συνεργασία, οργάνωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Σκυθόπολη, μια πόλη τότε της Παλαιστίνης, που όπως γράφει «Ήταν η πλέον απομονωμένη και κυρίως ευρίσκετο μεταξύ Αντιοχείας και Αλεξάνδρειας, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός
των κατηγορουμένων» (19,12).
Οι κατηγορίες «επί εσχάτη προδοσία» σταδιακά άρχισαν να απαγγέλλονται χωρίς προσχήματα εναντίον όλων των Ελλήνων.
Τους χαρακτήριζαν ως υπονομευτές του αυτοκράτορος, σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταστρώσει ο αυτοκράτωρ, με εκτελεστές τον αρχιγραμματέα Παύλο και τον επίσκοπο Γεώργιο.
Στην τρίτη φάση του σχεδίου, απροκάλυπτα πλέον οδηγούνταν στην πόλη Σκυθόπολη, όλοι, όσοι συλλαμβάνονταν επ’ αυτοφόρω να συνεχίζουν να διατηρούν κάποια στοιχεία της αρχαιοελληνικής παράδοσής τους. Διαβάζουμε στον Αμμιανό:
«Έφτανε να φορά κανείς στο λαιμό του ένα φυλακτό κατά του ελώδους πυρετού ή άλλης ασθένειας, ή να κάθεται κοντά σε τάφο αρχαιοελληνικό (ειδωλολατρικό), για να κατηγορηθεί ότι επικαλείται φαντάσματα και δαίμονες και να θανατωθεί»(19,12, παρ.14)
Τα Θύματα σε αυτό το σφαγείο στην Σκυθόπολη ήταν απ όλο τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο.
Ο τόπος αυτός των βασανιστηρίων και του θανάτου πολύ γρήγορα έφτασε να δέχεται «άπιστους» όχι μόνο απ' την Ανατολή αλλά από κάθε μέρος της επικράτειας. «Απ΄ όλο σχεδόν τον κόσμο ευγενείς ή απλοί πολίτες οδηγούνταν αλυσοδεμένοι στη Σκυθόπολη. Μερικοί απ΄ το βάρος των αλυσίδων και την ταλαιπωρία της φυλακής πέθαιναν πριν ακόμα δικαστούν»(19,12 παρ.7). Ελάχιστοι που γλύτωσαν την εκτέλεση, είτε διότι άλλαξαν γνώμη, είτε διότι με θάρρος και ψυχικό σθένος απέδειξαν την αθωότητά τους, οδηγήθηκαν στην εξορία και κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους. Τα κοινόβια των χριστιανών της εποχής αυτής ετρέφοντο αποκλειστικά από αυτές τις κατασχέσεις. Με αυτές τις «επιεικείς» τιμωρίες γλύτωσαν ύστερα από βασανιστήρια τον θάνατο ορισμένοι επιφανείς άνδρες, όπως ο Σιμπλίκιος, ο Παρνάσσιος, ο Ανδρόνικος και μερικοί ακόμη. Το ανθρωπόμορφο αυτό κτήνος, ο αρχιγραμματέας του αυτοκράτωρα ο Παύλος, διέθετε τόση εξουσία και δύναμη, ώστε «με μια κίνηση του κεφαλιού του, με ένα νεύμα του και μόνο εξηρτάτο η ζωή όλων όσον περπατούσαν στη γη»(19,12,παρ.13).
Τα ελάχιστα αυτά αποσπάσματα φανερώνουν την πρωτόγνωρη βαρβαρότητα και τον εξευτελισμό και την ΒΙΑ που έζησε ολόκληρος ο Ελληνικός και Ελληνιστικός κόσμος.
Είναι πρωτόγνωρη για την ανθρώπινη ιστορία αυτήν την εποχή και η μεγαλύτερη γενοκτονία όλων των εποχών απ΄ όσες μετέπειτα συνέβησαν. Παραμένει άγνωστο ιστορικά, πότε έκλεισε αυτό το στρατόπεδο -σφαγείο ανθρώπων της Σκυθόπολης.
Από μελέτες πολλές και σύγκριση γραφών μάλλον ο Ιουλιανός το σφράγισε περί το 361μ.Χ. γι΄ αυτό και τον ονόμασαν Παραβάτη. Ενώ αγιοποιούσαν τους δολοφόνους συνεχώς. Ο μέγας όλεθρος και ο αφανισμός των ζωτικών Πνευματικών στοιχείων του Ελληνισμού είχε συμβεί έως αυτήν την εποχή. Η καταστροφή και η εξαφάνιση ολόκληρου ελληνικού έθνους, για το οποίο ουδείς ακόμα επίσημα λόγος γίνεται.
Η Σκυθόπολη και όλα τα θλιβερά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν εκεί επί συνεχή έτη, αποτελούν έναν μεγάλο σταθμό, στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους, του Ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ένα μέγιστο ορόσημο στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός αλλά μήτε ο τρόπος της ΒΙΑΣ με τον οποίο ο χριστιανισμός εξαφάνισε τον Ελληνιστικό κόσμο.
Η γενοκτονία αυτή του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αποτελεί την αρχή για όλες τις αργότερα γενοκτονίες που ακολούθησαν στην Ανατολή εναντίον των Ελλήνων από άλλους. Κάποιοι αναφέρουν πως η πρώτη αυτή γενοκτονία του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στην αρχαία Σκυθόπολη υπήρξε η πραγματική αιτία για τα γεγονότα στο Μεσαίωνα, σε μια άλλη χρονική εποχή.
Ο Μεγάλος αριθμός Ελλήνων υψηλού πνευματικού, ηθικού και οικονομικού επιπέδου εξοντώθηκε, σε αυτήν τη μεγάλη γενοκτονία στη Σκυθόπολη. Η ΒΙΑ, η τρομοκρατία και όλος ο τρόμος μαζί και ο πανικός οδήγησαν ελάχιστους σε συμβιβασμό, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί όλη η αρχαία πολιτιστική τους ταυτότητα και το έθνος των Ελλήνων να εξαφανιστεί μέσα στο χριστιανισμό.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα διαβάστε :
Ammianus Marceihnus *History Books 14- 19 : (Laesae maiestatis multi arcessiti dammati (12)) Constantius Et Gallus . Harvard University Press . John C. Polfe).
Θα δείτε όλους τους λόγους οπού με απάνθρωπο τρόπο, καταστράφηκε ο λαμπρότερος πολιτισμός της Γης και οι δημιουργοί αυτού, οι Έλληνες . Αποκαλύπτεται επίσης γιατί τα μετέπειτα αυτοκρατορικά διατάγματα των βυζαντινών που θεσμοθετούσαν την *επί Ελληνισμού θανατική καταδίκη* εφαρμόσθηκαν χωρίς καμία αντίδραση ή εξέγερση , όπως χωρίς καμία αντίσταση από τους Έλληνες επήλθε ο αφανισμός 80 και πλέον πόλεων της κυρίως Ελλάδας από τον χριστιανό Αλάριχο , μετά Βυζαντινής αυτοκρατορικής διαταγής σαράντα (40) χρόνια αργότερα . Αποκαλύπτεται επίσης πως αυτά τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Σκυθόπολη φανερώνουν πως δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικότητα του Βυζαντίου , ούτε ποτέ Ελληνορωμαϊκό κράτος. Διότι εάν υπήρχε ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ δεν θα γίνονταν όλα αυτά τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Διότι ήταν οι εκχριστιανισμένοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου αυτοί που άρχισαν τους διωγμούς κατά των Ελλήνων.
Ούτε μπορεί να ταυτιστεί αυτό το μέγα έγκλημα, αυτή η γενοκτονία με τον Ελληνοχριστιανισμό , διότι Έσβησαν τα Φώτα του αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος . Κατέστρεψαν την Ελληνική Παιδεία . Κατεδάφισαν τα αρχαία Ελληνικά αριστουργήματα χωρίς να αφήσουν ούτε μία πόλη όρθια . Έκαψαν τις βιβλιοθήκες κι εκατοντάδες χιλιάδες τόνους Ελληνικά επιτεύγματα σε όλους τους κλάδους των επιστημών , και κατά 99,99% κατέστρεψαν την αρχαία Ελληνική Γραμματεία . Η γενοκτονία αυτή στην αρχαία Σκυθόπολη σχεδόν αφάνισε την Ελληνική φυλή από τον πλανήτη Γη. Το περιβόητο Βυζάντιο παρέδωσε την σβίνουσα Ελλάδα στους Τούρκους και για 400 ολόκληρα χρόνια κατάντησαν τους Έλληνες πολιτισμικά στείρους . Αν κάποιοι βρουν χρόνο και μελετήσουν τα θρησκεύματα θα βγάλουν περισσότερα συμπεράσματα για όλη την πικρή αυτήν αλήθεια και για το χριστιανικό δόγμα και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για όσους είναι μέσα στην άγνοια.
Σε αυτήν λοιπόν τη χώρα μου Ελλάδα η οποία ανήκει στην Ε.Ε. κι έχει συνάψει καλές συμφωνίες με τους λαούς της Γης, έχω μια μεγάλη απορία. Κι αυτή είναι γραμμένη μέσα σε βιβλία, τα οποία θεωρούν ιερά ακόμα. Διαβάζω δηλαδή στον Προφήτη Ζαχαρία και δεν μπορώ να το πιστέψω πως αυτό ευλογείται επίσημα από τη χώρα μου Ελλάδα κι από την Ε.Ε. : *εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων* . (*Ζαχαρίας* Θ΄13 – 15) .
Εδώ λοιπόν δεν είναι είναι κρυφά ντοκουμέντα από τη γενοκτονία στην αρχαία Σκυθόπολis αλλά γραφές που τις ευλογεί η επίσημη ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδας και της Ε.Ε. και όσοι ακόμα μιλούν για την «Ελληνικότητα» και για «ελληνοχριστιανικό πολιτισμό».
Όλα τα συμπεράσματα δικά σας και δεκτά τα σχόλιά σας.
Νότα Κυμοθόη

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Οδός Ακαδημίας"

Photography and writer Kymothoe Nota©Νότα Κυμοθόη

 Νότα Κυμοθόη "Οδός Ακαδημίας"

Νοέμβριος στην Αθήνα κι ο ήλιος λάμπει στην ελληνική πρωτεύουσα, φωτίζοντάς την ως την πιο σκοτεινή γωνίτσα της. Αυτήν την εποχή του 2020, οπού ο covid-19 απειλεί τη ζωή των ανθρώπων, η πρωτεύουσα δεν είναι στην καλύτερή της όψη. Δρόμοι λεροί, έρημοι οι περισσότεροι κι επιχειρήσεις τσακισμένες από την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, Τα εσωψυχωτικά γκράφιτι σημαδεύουν τους τοίχους με το πρόβλημα του καταστροφέα. Ξεφτισμένοι τοίχοι και λιγοστοί περαστικοί. Πρόσωπα σκυθρωπά, μελανά και ξερακιανά που μοιάζουν βγαλμένα μέσα από υπόγεια καμίνια. Η οδός Ακαδημίας στη θέση της καταγράφει σιωπές και μαρτυρίες εποχών. Αλλαγμένη η όψη της με ζαρντινιέρες, οπού ο Δήμαρχος αποφάσισε να δώσει τη δική του αισθητική, δημιουργώντας κήπους του δρόμου. Οι φοινικιές υψώνουν το ανάστημά τους αδιάφορες, για τους ψιθύρους των διαφωνούντων με την ύπαρξή τους. Τα λευκά παγκάκια έχουν χάσει τη γυαλάδα τους. Βαδίζω ανάμεσά τους σκεφτική για την πόλη οπού έχασε όλη εκείνη την ζωντάνια οπού είχε. Η πανδημία φίμωσε με μάσκες τους ανθρώπους και μια ανομολόγητη μοναξιά στάζει σιωπή παντού.