Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ ΓΙΟΡΤΑΖΩ ΣΗΜΕΡΑ

  ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ
ΓΙΟΡΤΑΖΩ ΣΗΜΕΡΑ


Ευχαριστώ και Ευγνωμονώ τον Θεϊκό Έρωτα οπού μου έδωσε τη χαρά αυτής όλης της Ποίησης κι ευγνωμονώ τις Θεϊκές όλες Ενέργειες κι Ευχαριστώ όλους κι όλα οπού ερωτεύτηκα και μου έδωσαν τη χαρά αυτού του θαυμάσιου βιβλίου μου. Ευχαριστώ τους άντρες οπού με ερωτεύτηκαν και ιδιαίτερα την ομορφιά και τη χαρά του έρωτα, των ωραίων σχέσεων, της δημιουργίας και της αγάπης. Ευχαριστώ την Ποίηση μέσα από την καρδιά μου./I praise and thank the Divine Love that gave me joy that all poetry and bless Divine all Actions and thank everyone and everything where he fell in love and gave me joy that my wonderful book. Thanks men where he fell in love with and especially the beauty and joy of love of beautiful relationships, creation and love. Thanks poetry through my heart./Io lodo e ringrazio il Divino Amore che mi ha dato gioia che tutta la poesia e benedica Divina tutte le azioni e grazie a tutti e tutto, dove si è innamorato e mi ha dato la gioia che il mio libro meraviglioso. Grazie uomini dove cadde innamorato e, soprattutto, la bellezza e la gioia dell'amore di belle relazioni, la creazione e l'amore. Grazie poesia attraverso il mio cuore./Je loue et remercie l'Amour divin qui m'a donné la joie que toute poésie et bénisse Divine toutes les actions et remercier tout le monde et tout où il est tombé en amour et m'a donné la joie que mon livre merveilleux. Merci les hommes où il est tombé en amour avec et surtout la beauté et la joie de l'amour des belles relations, la création et de l'amour. Merci poésie à travers mon cœur.
Ευχαριστώ όλους τους αναγνώστες μου οπού τίμησαν και τιμούν την Ποίησή μου. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και σας ευγνωμονώ./I thank all my readers where he honored and honor my poetry. Thank you through the depths of my heart and bless your/Ringrazio tutti i miei lettori dove ha onorato e onorano la mia poesia. Grazie attraverso le profondità del mio cuore e benedica il vostro/Je remercie tous mes lecteurs où il honorait et honorer ma poésie. Merci à travers les profondeurs de mon cœur et de bénir votre/Ich danke allen meinen Lesern, wo er meine Gedichte geehrt und zu ehren. Vielen Dank, dass Sie durch die Tiefe meines Herzens und segne dein/Jeg takker alle mine læsere, hvor han hædret og ære min poesi. Tak gennem dybet af mit hjerte og velsigne din/Ik dank al mijn lezers, waar hij vereerd en eer mijn poëzie. Dank u door middel van het diepst van mijn hart en zegen uw/Jag tackar alla mina läsare där han hedrade och hedra min poesi. Tack genom djupet av mitt hjärta och välsigna din/Ben o onur ve benim şiir onurlandırmak tüm okuyucular teşekkür ederim. Kalbimin derinliklerinde aracılığıyla teşekkür ederiz ve sizin yanınızdaki korusun/I falënderoj të gjithë lexuesit e mi të nderuar, ku ai dhe nderojnë poezinë time. Faleminderit nëpër thellësitë e zemrës sime dhe të të bekoj tuaj/Аз благодаря на всички мои читатели, където той почетени и почитат моята поезия. Благодаря ви през дълбините на сърцето ми и благославя/Doy las gracias a todos mis lectores donde honrado y el honor de mi poesía. Gracias a través de las profundidades de mi corazón y bendiga su
21 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
1η Ημέρα της Άνοιξης
Γιορτάζω με Ποίηση και Ζωγραφική καλοσωρίζοντας όλους όσους αγαπούν και τιμούν τη Ποίηση κι όλους οπού τιμούν τη δημιουργία.
Ήταν να συμβεί κι αυτό. Βιβλίο μου "Ερώ" Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση, που εκδόθηκε το 1999 με απόφαση του τότε εκδότη των εκδόσεων Ιωλκός, Γιάννη Κορίδη, τον οποίο ευχαριστώ για την τότε απόφασή του να εκτιμήσει την Ποίησή μου. Το εξώφυλλο κοσμεί μια δική μου ζωγραφιά με μολύβια χρωματιστά, εμπνευσμένη από την Ποίησή μου και την οποία πρόσφερα με πολύ αγάπη στον Κώστα Κορίδη.
Μέσα από την Ποίησή μου από τη συλλογή Ερώ, ευχαριστώ τον Ιωσήφ Μπενάκη, τον Μουσικοσυνθέτη, οπού επέλεξε ένα Ποίημα από αυτό μου το βιβλίο και το μελοποίησε μαζί με Ποίηση σπουδαίων Ποιητών. Ευχαριστώ κι ευγνωμονώ και την κα Μαρία Γράψα που ερμηνεύει κι αποδίδει με το τραγούδι της το Ποίημά μου:
{Τα χαράματα θαρθώ
θα ρθώ θα εκραγώ
με μιαν ηλιαχτίδα πρωινή
Όπως προβάλλει ο ήλιος θάρθω
Όλη έρωτα
Όλη αγάπη
Για σένα
Με την αναπνοή μου σκαλωμένη
στον βωμό των ματιών σου
στης φωνής σου τον ύμνο
στων χεριών σου τα χάδια
στην πλατιά αγκαλιά σου
Αγάλομαι
Όλη έρωτα
όλη αγάπη
Για σένα}
Που περιλαμβάνεται στο CD Γαλαξίας Νο 1 /
NOTA KYMOTHOI
Name days
MARCH 21 WORLD POETRY DAY
1st Day of Spring
Celebrate with quality savings and Painting kalosorizontas all who love and honor the poetry and all broth honoring creation.
Was happen kiafto. My book "question" Modern Greek Poetry, published in 1999 by order of the then publisher of Iolkos editions, Koridi John, whom I thank for the then decision to appreciate my poetry. The cover adorns my own drawing with colored pencils, inspired by my poetry and that I offered with love Costas Koridi.
Through my poetry collection to date, thank Joseph Benaki, the composer, where he chose a Poem that my book and set to music with poetry by great poets. Thank you and bless and Mrs. Grapsa singing my poem:
{Dawn to me come
I will come How to come will explode
with a sunbeam morning
As the sun will come forward
all love
all love
For you
With my breath skalomeni
for the sake of your eyes
Stis your voice anthem
STON your hand caresses
in your arms wide
statue
all love
all love
For you}

The CD Galaxy Νο1

© Νότα Κυμοθόη


© Nότα Κυμοθόη 2009Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Δεν υπάρχουν σχόλια: